The following is a list of Casts & Sub-Castes of fishermen community in India.

Andhra Pradesh Angikula kshatriya, Bestha, besthar, Gangaputra, Gangavar, Goondla, Jalari, Koracha, Nayyala, Pattapa, Pali, Vadavalija, Vaddi, Jalkshatriya, Vanyekula Kshatriya(Yannekapu,Vanne Reddi,Palli Kapau,Palli Reddi)
Assam Bhoi, Mallah, Jhalo Malo,Jhalo, Malo, Malakar,Namsudra, Kaibarta, Patni, Kotal
Bihar Bind,Dhimar Dheemar Dhivar Dhewar, Godia, Gond, Gariya, Guria, Raj Gond, Kewat Keot, Kharwar Khairwar Kherwar, Khagi, Kaibarta, Kahar, Manhji, ManjhiMajhwar, Nishad, Tiyar, Tyar, Tiar, Mallah
Delhi Dhimar, Dheemar,Dhinwar, Dhewar, Kewat, Keot, Nishad, Godia, Gond Gariya, Guriya, Raj Gond, Kahar, Jhimar, Jhinwar, Jhiwar,Jhir,Jheer, Mallah, Turah, Turaha,Tureha,Turaiha
Goa Nayaka
Gujarat Bhoi, Dhinwar BhoiGadhar Bhoi KhadiBhoi,Khase Bhoi, Zinga Bhoi Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi, Dhiwar, DheemarDhimar, Dhivar,Dhevra,Gond, Raj Gond,Koli, Mahadev Koli, Malhar Koli, Donger Koli, Kolcha, Kolga, Tokre Koli, Kirat,Keer, Kewat, Kevat, Kahar, Dhuria Kahar Gondia Kahar,Khairwar, Mallah, Malhar,Machhendra, Machhawa, Nishad, Tindel, Palewar
Haryana Dhimar, Jhimar, KaharDheemar Jhinwar, MallahDhivar Jhiwar, JhirDhewar Jheer
Himachal Pradesh Dhimar, Jhimar, KaharDheemar Jhinwar, MallahDhivar Jhiwar, JhirDhewar Jheer
Jammu & Kashmir Dhimar, Jhimar, KaharDheemar Jhinwar, MallahDhivar Jhiwar, JhirDhewar Jheer
Kerala Dhevara (Arya, Vala, Mukkuva, Mukaya, Bhoi,Mulaya, AravathiMale Araya), Meenugara Manigara, Mogera
Karnataka Ambiga, Mukkuvena,Bestha, Besthar Mukkuvare,Bunde Besthar Mukayar, Bharika, Barikar, Marakula, Bhoyi,bhovi,Bovi, Mogera, Bheesmakula, Melanta, Gangaputra, Meddera, Gangakula, Machida,, Gange Makkalu Machimar, Gaurimatha Machala, Gangarassur Machava, Goni Kara, Gond, Raj Gond, Mudiraja, Gangamathu, Nayka, Harikanthra Naykara, Jalagera Nayaka, Kabber, Kabbera, Neeraganti, Korach, Nalekera, Koli, Parivara,Parevar, Kahr, Sunagara, Kabbaliga, Sephaliga, Kharvi, Soothkula, Meenugara, Manigara, Thoreya, Mogaveera, Vanyekula Kshatriya (vannekapu, Vannereddi,Palli Reddi ), Siviyar, Siviar
Madhya Pradesh Dhimar, Dheemar, Dhivar, Dhewar, Dewar,Bhoi (Jhinga),Godia, Gond,Gariya, Guria, Raj Gond,Kewat, Kevat, Kharwar, Khairwar Kherwar,Keer,Kahar, Mallah, Manhji, Majhi, Majhwar, Nishad, Raikwar, Turha, Turah, Turaha, Tureha,Turaiha, Tiyar, Tyar, Tiar
Maharastra Bhoi, Dhinwar Bhoi Gadhar Bhoi KhadiBhoi, Khase Bhoi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi., Dhiwar, Dheemar,Dhimar, Dhivar, Daivar,Koli Dhor, Mahadev Koli, Malhar Koli, Donger Koli, Koleha Kolcha, Kolga, Tokre Koli, Kahar, Dhuria Kahar,Godia Kahar,GondKahar,Kirat, Keer, Kewat, Kevat,Kharwar, Khairwar ,Machhendra, Machhawa,Manzi, Gond, Raj Gond, ., Tindel, Palewar, Manzi, Malhar,Nishad
Manipur Namsudra, Patni
Meghalaya Jhalo- Malo, Jhalo, Malo, Kaibartta, Jaliya, Namsudra, Patni, Bhoi
Mizoram Jhalo- Malo, Jhalo, Malo, Kaibartta, Jaliya, Namsudra, Patni, Bhoi
Odisha Dewar, Dhewar, Dhivar, Bhoi. Bhovi, Gond, Gondo, Jalia, Jaliya, Jhalo- Malo, Mala, Zala, Kaibartta, Kaibarta Jalia,Keuta, Kewata, Keute, Kevt, Namdas, Namsudra,Kharwar, Khairwar Khirwar, Tiyar, Tiar, Tior, Koli, Malhar.PUNJAB, Dhewar, Jhimar Jhinwar, Jhiwar, Jhir, Jheer, Kahar, Mallah
Rajasthan Dhimar, Dheemar, Dhivar, Bhoi,Gond, Godia, Gariya, Guria, Raj Gond, Kahar, Kewat, Keot, Jhimar Jhinwar, Jhiwar, Jhir, Jheer, Keer, . Mallah,Manhji, Majhi, Majhwar, Riakwar,Koli,Dhor, Tokre Koli,Kolcha, Kolgha
Telangana Agnikulakshatriya, Palli, Vadabalija, Bestha, Jalari, Gangavar, Gangaputra, Goondla, Vanyakulakshatriya (Vannekapu, Vannereddi, Pallikapu, Pallireddi) Neyyala, Pattapu
Tripura Jalkaibatta, Kahar, Keot, Namsudra, Patni
Tamil Nadu Bostha, Bosthar, Narikanthra, Kharvi, Kebber, Kabbera, Meenugara, Manigara, Mukkavar Mukkuvar Mukayar, Parivara, Paravar, Meanevar ( Partharaja, Kulam, Pattanavar, Sembadavar), Siviyar, Siviar
Uttar Pradesh Dhimar, Dheemar, Dhinwar, Dhewar, Kharwar, Khairwar Khirwar, Godia, Gond, Gariya, Guria, Raj Gond, Mallah, Bind, Manhji, Majhi, Majhwar, Jhimar Jhinwar, Jhir, Jheer Jhiwar, Nishad, Kahar, Riakwar, Kewat, Keot, Turah, Turaha, Tureha, Turaiha
West Bengal Bind, Baidi, Chaia, Chain, Berchain, Duley, Dewar, Dhewar, Dhiver, Gond, Gondo, Gurrhi, Gonti, Jhalo- Malo, Malo, Kaibarta, Jaliya Kaibarta, Kotal, Keuta, Keweta, Keuta, Kevt, Kewet, Keyot, Keot, Kadma, KolaKharwar, Khirwar, Khairwar, Mallah, Meta, Namdas, Namsudra, Patni, Tiyar, Tiar, Tior, Sardia.